De tocht fan 2014


De tocht fan 2014 hat al west. De start wie op 20-06-2014 om 06:00 oere yn Heech. Der diene 2 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2014.


Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite