De tocht fan 2014


De tocht fan 2014 hat al west. De start wie op 20-06-2014 om 06:00 oere yn Heech. Der diene 2 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2014.


Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk Stichting Ramon scoort tegen kanker