De tocht fan 2014


De tocht fan 2014 hat al west. De start wie op 20-06-2014 om 06:00 oere yn Heech. Der diene 2 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2014.


Warkumer ierdewurk Aldhaven 4 Foppe In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite